BioMarketing

BioMarketing

BioMarketing

Dựa vào phân tích trên khuôn mặt, hệ thống cho phép nhận dạng các thông số như giới tính, tuổi gần đúng, sử dụng kính và các đặc điểm khác của biểu hiện trên khuôn mặt.

Với công cụ này, có thể phân đoạn đối tượng mục tiêu ở phía trước màn hình và theo cách này để chiếu một quảng cáo nhất định, tùy thuộc vào ai đang xem nội dung tại bất kỳ thời điểm nào.