Expoprotection

Compartir!
to
París, Francia

Ngày 7-9 tháng 11, Herta sẽ giới thiệu các giải pháp nhận diện khuôn mặt của mình tại gian hàng của Axis tại Pavillion 1 - Booth K092, trong suốt Triển lãm an ninh, ngăn ngừa và quản lý rủi ro.