Retail

Bán lẻ

Retail

Ngành bán lẻ cần giải quyết vấn đề trộm cắp thường xuyên xảy ra tại các cửa hàng. Mặt khác, sự quan tâm về việc xác định loại hình khách hàng của một doanh nghiệp nhất định ngày càng tăng.

Ngành bán lẻ cần giải quyết vấn đề trộm cắp thường xuyên xảy ra tại các cửa hàng. Loại hình tội phạm này có một điểm đặc trưng đó là cùng một đối tượng nhưng có thể đã nhiều lần vi phạm. Do đó, một hệ thống có thể nhận diện những loại đối tượng đó ở những địa điểm thường xuyên xảy ra trộm cắp là một giải pháp cơ bản để ngăn ngừa những đối tượng trên. Dữ liệu của hệ thống với khuôn mặt của những đối tượng đã được nhận diện có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề này. 

Mặt khác, việc xác định loại hình khách hàng của một doanh nghiệp đang ngày càng được quan tâm hơn. Các hệ thống tiếp thị cho phép phân tích khuôn mặt của khách truy cập, cung cấp dữ liệu nhân khẩu học để có thể thiết lập hồ sơ của khách hàng thường xuyên.