Banca

Tài chính

Banca

Ngành ngân hàng đặc biệt mở trong việc áp dụng các công nghệ mới có khả năng tự động hoá và đẩy nhanh quá trình nhận diện người. Mục đích của nó là: một mặt, để xác thực khách hàng của họ, không chỉ tại thời điểm tiến hành hoạt động tại ngân hàng, mà cả ngay khi họ bước vào văn phòng giao dịch, sử dụngblack list và white list. Mặt khác, việc tiếp cận hồ sơ của khách truy cập và đếm số khách hàng hàng ngày trong một trụ sở giao dịch là vô cùng hữu ích để tối ưu hóa các nguồn lực. Về điểm này, nhận diện khuôn mặt là một trong những công nghệ ít xâm lấn và được chấp nhận rộng rãi nhất.